معافیت پزشکی
May 20 2011

معافیت پزشکی

ماده۳۹- مشمولان خدمت وظیفه عمومی از نظر وضع مزاجی واستعداد جسمی و روانی به چهار دسته به شرح زیر تقسیم می شود :

۱ کسانی که از نظر جسمی و روانی سالم و قادر به انجام خدمت هستند .

۲ کسانی که به علت نقص عضو و یا ابتلا به بیماری از سلامتی کامل برخوردار نبوده اما قادر به انجام خدمت در امور غیر رزمی می باشند .

۳ کسانی که به علت عدم رشد یا ابتلا به بیماری موقتا قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نیستند .

۴ مشمولانی که به علت نقص عضو ویا ابتلا به بیماری جسمی و یا روانی به طور دائم قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نیستند .

تبصره ۱- نحوه طبقه بندی مشمولان و طرز معاینه و ضوابط پزشکی آنها به موجب آئین نامه معاینه پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی خواهد بود که وسیله ستاد مشترک تهیه و به تصویب وزارتخانه های بهداری ، کشور، دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد رسید .

تبصره ۲ – مشمولان موضوع بند ۲ این ماده که برای انجام خدمت  در مشاغل غیر رزمی نیروهای نظامی یا انتظامی اختصاص داده میشوند ، آن قسمت از برنامه آموزش عملی و نظامی را که به تشخیص کمیسیون پزشکی مراکز آموزش نیروهای مسلح با سلامتی آنان منافات داشته باشد انجام نخواهند داد .

ماده ۴۰- به مشمولانی که به علت ابتلا به بیماری موقتا قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نباشند برای مدتی که شورای پزشکی تعیین می نماید و در هر حال متجاوز از یک سال نخواهد بود معافیت موقت پزشکی داده خواهد شد و در سال دوم در صورت ادامه بیماری به همان نحو اقدام و چنانچه در سال سوم نیز قادر به انجام خدمت نباشند به طور دائم از خدمت دوره ضرورت معاف خواهند شد .

تبصره ۱– مشمولان پزشک فقط در صورتی معاف دائم از خدمت دوره ضرورت شناخته می شوند به قادر به اشتغال به حرفه طبابت نباشند. آن تعداد از مشمو لین خدمت دوره ضرورت پزشک که از سلامتی کامل برخوردار نیستند لیکن قادر به طبابت می باشند ، به خدمت دوره ضرورت اعزام می گردند و برابر نظر شورا های پزشکی ا زخدمت سنگین معاف خواهند شد .

تبصره ۲- در زمان جنگ یا بسیج همگانی می توان افرادی را که در زمان صلح به علل پزشکی یا تکفل از خدمت دوره ضرورت معاف شده اند نیز به خدمت احضار کرد .

ماده ۴۱ – معاینه مشمولان وسیله یک نفر پزشک از نیروهای مسلح انجام می شود و در صورت نبودن پزشک ازنیروهای مسلح از پزشکان غیر نظامی که صلاحیت آنان وسیله بهداری محل و فرماندار یا بخشدار محل تایید شده باشد استفاده خواهد شد .

تبصره۱- اظهار نظر در مورد معافیت پزشکی مشمولان باید توسط سه نفر پزشک که مورد تایید رئیس بهداری و فرماندار محل باشند انجام شود ورای اکثریت این پزشکان معتبر است .

تبصره۲- مدیران عامل بهداری هر استان موظفند پزشکان مورد نیاز شوراهای پرشکی موضوع تبصره را تعیین و به فرمانداری محل معرفی نمایند .

ماده۴۲- در صورتی که مشمولان در حین خدمت دوره ضرورت مبتلا به نقص عضو یا بیماریهایی شوند که پس اتمام مدت معالجه که کمتر از ۶ماه نباشد و طبق نظر شورای پزشکی بیمارستانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی که مورد تایید عقیدتی –سیاسی در نیروی مربوطه هستند قادر به انجام خدمت نباشند از انجام بقیه خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود .

تبصره- دوران معالجه مشمولان موضوع این ماده جزو خدمت دوره ضرورت  آنان محسوب می گردد .

ماده۴۳- چنانچه رئیس اداره وظیفه عمومی ظرف۵ سال به نحوی اطمینان حاصل نمایند که مشمولی با تقلب و دسیسه در معاینه پزشکی معافیت اخذ نموده یا برخلاف این قانون و آئین نامه معاینه و معافیت پزشکی از خدمت دوره ضرورت معاف تشخیص داده شده از این قبیل مشمولان توسط شورای عالی پزشکی که از ۵نفر از پزشکان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تشکیل می گردد معاینه مجدد به عمل خواهد آمد و نظر این شورا قطعی و لازم ا لجرا است .
 * نام و نام خانوادگی :
 * ایمیل :
 * عنوان پیام :
متن پیام :
 
Name
Email id
 
Untitled Document
Untitled Document
شهریه و مدارک لازم برای ثبت نام در لیسانس داروسازی
مدارس جمهوری اسلامی ایران در هندوستان
کارت دانشجویی بین المللی
امنیت اجتماعی
توصیه های مهم امنیتی به دانشجویان عازم به خارج از کشور
Home | About us | Contact us Copyright © 2011 bangalorehelp.com. All Rights Reserved